لیست قیمت زعفران اکسیر به شرح ذیل ارائه می گردد:

 

 

* مبالغ فوق به صورت تحویل در تهران می باشد.

* میزان خرید یک کیلوگرم ، دو کیلوگرم و پنج کیلوگرم به ترتیب از ردیف های سوم ، چهارم و پنجم مبنای محاسبه قیمت فروش لحاظ می گردد.

* تمامی محصولات فوق دارای برگه آزمایش و آنالیز ممهور به مهر آزمایشگاه های تخصصی زعفران و مورد تایید وزارت بهداشت می باشند.

* صادرات از مبدا تهران و تحویل در اقسا نقاط دنیا به شکل قانونی و در حالت CIP امکان پذیر می باشد.

* عرضه محصولات، تحت برند سناتور و با مجوز از اداره استاندارد و بهداشت ایران تحت نظارت شرکت بین  المللی تجارت جهانی لوتوس می باشد.

* مبالغ فوق در حالت ( FCA  تحویل در گمرک ایران ) محاسبه گردیده است.

نتایج حاصل از  آزمایش استاندارد (ISO ۳۶۳۲):